Työpaja

Työpaja-aktiviteetilla voit kerätä osallistujien tuotokset ja pyytää heitä itsearvioimaan oman työnsä, vertaisarvioimaan toistensa töitä ja lisäksi arvioida annetut vertaisarvioinnit.

Palautus voi muodostua tiedostoista ja suoraan oppimisympäristöön kirjoitetusta tekstistä.
Vertaisarviointiin voit halutessasi ottaa käyttöön arviointimatriisin tukemaan ja ohjaamaan osallistujien arviointityötä. Voit myös tarjota osallistujille mahdollisuuden harjoitella arviointia tekemilläsi mallivastauksilla.

Osallistujat voivat arvioida yhden tai useampia vertaistöitä, ja voit joko jakaa vertaisarviointivuorot itse tai arpoa arviointivuorot. Sekä palautukset että arvioijat voivat tarvittaessa olla anonyymejä (muista silloin ohjeistaa osallistujat olemaan kirjoittamatta nimeään myöskään palauttamiinsa tiedostoihin).

Osallistujat saavat työpaja-aktiviteetista kaksi arvosanaa: työn arvosanan ja vertaisarvioinnin arvosanan. Ne näkyvät omina sarakkeinaan myös arviointikirjassa.

Sisällys:

 1. Työpajan lisääminen

 2. Tärkeimmät asetukset

 3. Työpajan vaiheet

  1. Asetusten määrittely

  2. Töiden palautus

  3. Vertaisarviointi

  4. Vertaisarvioiden arviointi

  5. Suljettu

 4. Ohjeet opiskelijalle

  1. Töiden palautus
  2. Vertaisarviointi
  3. Suljettu

1. Työpajan lisääminen

 1. Valitse Muokkaustila päälle joko Hallintatyökalut-lohkosta tai kurssisivun oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta.
 2. Napsauta Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä haluamassasi kohtaa kurssia.
  Esiin tulee ikkuna, jossa listataan saatavana olevat aktiviteetit.
 3. Valitse Työpaja.
 4. Napsauta Lisää -painiketta.

Esiin tulee sivu Lisätään uusi Työpaja kohtaan (osion nimi), jolla määritetään tehtävän sisältö ja asetukset.

2. Tärkeimmät asetukset

Yleiset

 • Työpajan nimi näkyy kurssin etusivulla.
 • Tehtävänanto sisältää tarkemman kuvauksen aktiviteetin sisällöstä tai tarkoituksesta ja se on mahdollista näyttää myös kurssin etusivulla.

Arvioinnin asetukset

 • Arviointimenetelmä: Arviointimenetelmä määrittelee käytetyn vertaisarviointitavan ja töiden pisteytystavan. Tähän on neljä eri vaihtoehtoa:
  • Kertyvä arviointi - Määriteltyjen kriteerien perusteella annetaan palaute ja arvosana
  • Kommentit - Määriteltyjen kriteerien perusteella annetaan palaute mutta ei arvosanaa
  • Virheiden määrä - Kommentteja sekä kyllä/ei arvio annetaan määriteltyjen väitteiden suhteen
  • Arviointimatriisi - Annetaan laadullinen arvio määriteltyjen arviointikriteerien perusteella
 • Työn arvosana: Tämä asetus määrittelee palautetun työn korkeimman arvosanan.
 • Palautukselta vaadittava arvosana: Tämä asetus määrittää läpäisemiseen vaadittavan minimiarvosanan palautuksille. Arvoa käytetään aktiviteettien ja kurssisuoritusten seurannassa sekä Arvioinneissa.
 • Vertaisarvioinnin arvosana: Tämä asetus määrittää vertaisarvioinnin korkeimman arvosanan.
 • Arvioinnilta vaadittava arvosana: Tämä asetus määrittää läpäisemiseen vaadittavan minimiarvosanan osallistujien tekemille arvioinneille.
 • Desimaalien määrä arvosanoissa

Työn palauttamiseen liittyvät asetukset

 • Ohjeet tehtävän tekemiseen: Tekstiä tai muuta aineistoa ohjeeksi osallistujille.
 • Voit myös määrittää palautettavien tiedostojen maksimimäärän ja -koon sekä sallia palautukset myös määräajan jälkeen.

Arviointiasetukset

 • Ohjeet vertaisarviointiin: Tekstiä tai muuta aineistoa ohjeeksi osallistujille.
 • Käytä itsearviointia: Jos itsearvointi on käytössä, osallistuja arvioi oman työnsä ja saa arvosanan palauttamansa työn lisäksi myös antamastaan itsearviosta.

Palaute

 • Palautteen antaminen voi olla vapaaehtoista, pakollista tai poissa käytöstä. Kun palautteenanto on käytössä, arviointilomakkeen loppuun tulee tekstikenttä, johon arvioijat voivat kirjoittaa palautteensa.
 • Palautetiedostojen enimmäismäärä ja Palautetiedostojen kokoraja
 • Opettajan kirjoittama kooste työpajatyöskentelyn lopussa: Opettajan kirjoittama kooste näytetään osallistujille työpajan päätyttyä. Koosteeseen voit kirjoittaa esimerkiksi yleistä palautetta, yhteenvetoa tai ehdotuksia siitä, miten työskentelyä kannattaa jatkaa. Jatkoehdotus voisi esim. olla blogimerkinnän kirjoittaminen tai juuri koetun reflektointi.

Esimerkkipalautukset

 • Käytä esimerkkipalautuksia: Jos esimerkkipalautukset ovat käytössä, osallistujat voivat harjoitella vertaisarviointia yhdessä tai useammassa esimerkkipalautuksessa ja verrata arvioitaan mallivastaukseen. Esimerkkipalautusten arviointeja ei huomioida vertaisarvioinnin arvosanaa laskettaessa.
 • Esimerkkien arvioinnin moodi: Vaihtoehtoja on kolme:
  • Esimerkkipalautusten arviointi on vapaaehtoista
  • Esimerkit täytyy arvioida enen omaa palautusta
  • Esimerkit ovat käytössä oman palautuksen jälkeen ja ne täytyy arvioida ennen vertaisarviointia

Näkyvyys opiskelijoille

 • Määritä, millä aikavälillä osallistujat voivat palauttaa työpajaan töitä ja millä aikavälillä he voivat tehdä vertaisarviointeja.
 • Jos valitaan Vaihda seuraavaan vaiheeseen palautusajan päättymisen jälkeen, tila vaihtuu asetetun palautusten määräajan jälkeen automaattisesti vertaisarviointivaiheeseen.
 • Automaattisen tilanvaihtoon kannattaa liittää myös arviointivuorojen automaattinen arvonta.

Moduulien yleiset asetukset

 • Näytetään opiskelijoille: Voi olla hyvä pitää asetuksena "Piilota", kunnes Työpaja on valmis käytettäväksi. Muista vaihtaa asetukseksi "Näytä", kun osallistujilla on tarve päästä sivulle.
 • Tunnistenumero tarvitaan, jos haluat sisällyttää Työpajan arviointeihin tai asettaa sen edellytykseksi pääsylle johonkin muuhun aineistoon tai aktiviteettiin.
 • Ryhmämoodi ja Ryhmittely: eriytetäänkö aktiviteetti ryhmien tai ryhmittelyjen mukaan.

Rajoita pääsy

 • Voit luoda sääntöjä siitä, millä perusteilla osallistujat pääsevät sivulle: esim. päivämäärä, ryhmään kuuluminen tai jonkin muun aineiston tai aktiviteetin suorittaminen.

Opiskelijoiden edistyminen

 • Millä perusteella opiskelijan katsotaan "suorittaneen" aktiviteetin.

Tallenna asetukset. Sitten pääset sivulle, joka näyttää mitkä osat työpajasta on valmisteltu, mitä voit vielä tehdä ja mahdollisesti missä kohdissa on vielä puutteita.

3. Työpajan vaiheet

Asetusten määrittelyvaihe

Kun kaikki asetukset on tehty,  työpaja on valmis avattavaksi töiden palautusta varten. Seuraavaan vaiheeseen siirrytään lamppu-kuvakkeesta. Aktiivinen vaihe on valaistu, toisin sanoen esitetty keltaisella pohjalla.

aineistot_työpaja_1

Töiden palautusvaihe

Töiden palautusvaiheessa opiskelijat palauttavat tehtävänannon mukaiset palautukset.  Töiden palautuksen tila on esitety tiivistetysti Töiden palautus  -laatikossa ja opiskelijakohtaisesti Työpajan palautteiden raportissa. 

aineistot_työpaja_2


Tässä vaiheessa opettajan on jaettava palautteenantovuorot (eli vertaisarviointivuorotseuraavaa vaihetta varten. Palautteenantovuorot voidaan jakaa vain palautetuille töille joko käsin tai vaihtoehtoisesti ne voidaan arpoa.  Käsin jakaessa palautteenantovuoroja voidaan jakaa sitä mukaa, kun palautuksia saapuu.  Arpominen kannattaa suorittaa vasta sitten, kun kaikki palautukset on saatu. 

Jaettaessa vuoroja käsin kunkin opiskelijan kohdalla nähdään Lisää vertaisarvioija ja Lisää vertaisarvion saaja- valinta. Kun työpajan asetuksiin on asetettu itsearviointi, Lisää vertaisarvioija -valikossa näkyy myös opiskelijan oma nimi.

aineistot_työpaja_3


Kun arviointivuorot arvotaan, valitaan arvioijien lukumäärä työtä kohden ja onko itsearviointi käytössä.

aineistot_työpaja_4

 

Arpominen voidaan toteuttaa myös ajastetusti, kun tehtävien palautusvaihe on päättynyt. Tällöin työpajan asetuksissa tulee olla Palautusten määräaika asetettuna.  Automaattinen arpominen suoritetaan, kun siirrytään töiden palautusvaiheesta vertaisarviointivaiheeseen. 

Kun opiskelijat ovat palauttaneet työnsä ja opettaja on jakanut palautteenantovuorot käsin tai arpomalla, voidaan siirtyä vertaisarviointivaiheeseen.Vertaisarviointivaiheeseen voidaan siirtyä myös automaattisesti palautusajan päätyttyä, jos se on työpajan asetuksissa niin määritelty.

aineistot_työpaja_5

Vertaisarviointivaihe

Vertaisarviointivaiheessa opiskelijat arvioivat toistensa töitä. Opettaja voi seurata vertaisarvioiden etenemistä Työpajan arvosanaraportista. Jokaisen osallistujan kohdalla näkyy hänen saamansa ja antamansa vertaisarviot. Opettajalla ei tässä vaiheessa ole tehtäviä.

aineistot_työpaja_6

Vertaisarvioiden arviointi -vaihe

Tässä vaiheessa lasketaan palautetun työn arvosanat sekä vertaisarvioinnin arvosanat. Työpajassa opiskelijat saavat kaksi arvosanaa: palautetun työn arvosanan ja vertaisarvionnissa onnistumisen arvosanan. Palautetun työn arvosanan asteikko on oletusarvoisesti 0–80 ja se on keskiarvo arvioijien antamista arvosanoista. 

Vertaisarvioinnin arvosanan asteikko on oletusarvoisesti 0–20  ja se kuvaa, kuinka hyvin opiskelijan arviointi on osunut arvioitavan työn saamaan lopulliseen arvosanaan.  Esimerkissä Oppilas 1 on antanut Oppilas 4:lle muista arvioijista poikeavan arvosanan ja saa tästä arvioinnista arvosanan 15. Opiskelijalle lasketaan vertaisarvioinnin arvosana jokaisesta hänen arvioimastaan työstä, lopullinen arvosana on niiden keskiarvo.

Tässä vaiheessa opettaja myös kirjoittaa koosteen työpajatyöskentelystä. Tämä kooste on yhteinen kaikille opiskelijoille.

aineistot_työpaja_7

Suljettu-vaihe

Tässä vaiheessa opiskelijat näkevät saamansa arvosanat.

 

4. Ohjeet opiskelijalle

Työpaja-aktiviteetissa opiskelijat voivat harjoittaa vertaisarviointia ja/tai itsearviointia. Työpaja etenee vaiheittain ja aktiivinen vaihe on esitetty keltaisella pohjalla.

Töiden palautus -vaihe

Opiskelijat palauttavat ohjeen mukaiset työt Töiden palautus-vaiheen aikana.
 
aineistot_työpaja_8

 

Vertaisarviointi-vaihe

Tässä vaiheessa opiskelijat arvioivat ne työt, jotka opettaja on osoittanut heille arvioitavaksi. Esimerkkipalautusten arviointi voi olla vapaaehtoista tai pakollista riippuen opettajan määrittelemistä asetuksista.

aineistot_työpaja_9

 

Jos opettaja on asettanut Työpajaan itsearvioinnin käytettäväksi, niin opiskelijat arvioivat myös omat työnsä. Itsearviointi näkyy vertaisarviointivaiheessa opiskelijalle Vertaisarviointi-laatikossa "Arvioi oma työsi".  Oma palautus arvioidaan kuten muutkin palautukset.

aineistot_työpaja_10

Suljettu-vaihe

Tässä vaiheessa opiskelija näkee Työpajasta saadut arvosanat.Työpajassa opiskelijat saavat kaksi arvosanaa: palautetun työn arvosanan ja vertaisarvionnissa onnistumisen arvosanan.

Palautetun työn arvosana on keskiarvo arvioijien antamista arvosanoista ja sen asteikko on oletusarvoisesti 0–80.

Vertaisarvioinnin arvosana kuvaa, kuinka hyvin opiskelijan vertaisarviointi on osunut arvioitavan työn saamaan lopulliseen arvosanaan. Sen asteikko on oletusarvoisesti 0–20.  Opiskelijalle lasketaan vertaisarvioinnin arvosana hänen jokaisesta arvioimastaan työstä, lopullinen arvosana on niiden keskiarvo.

aineistot_työpaja_11