Tentti

Tässä artikkelissa kerrotaan kuinka luot tentin ja määrität sen asetukset, sekä kuinka lisäät tenttiin kysymyksiä.

4.Tentti-aktiviteetissa opettajalla on käytettävissään valikoima erilaisia automaattisesti arvioitavia kysymyksiä. Järjestelmä laskee yhteen oppilaiden vastausten pisteet ja antaa niiden perusteella hänelle arvosanan. Tässä artikkelissa käsitellään tentin yleisasetuksiin liittyviä vaiheita.

Sisällys:

 1. Tentin lisääminen
 2. Tentin asetukset
 3. Kysymysten lisääminen tenttiin
 4. Ylimääräisen suorituskerran myöntäminen

1. Tentin lisääminen

 

 

Tentin lisääminen tapahtuu kahdessa eri vaiheessa: ensin lisätään tentti ja sen jälkeen kysymykset.

Vaiheet voi tehdä kummassa tahansa järjestyksessä. Jos haluat ensin luoda kysymyksiä kysymyspankkiin, siirry kurssialueella Asetukset-lohkon kohtaan Kurssin ylläpito > Kysymyspankki. Kysymyksiä voi luoda myös suoraan tentin käyttöliittymästä, jolloin ne tulevat automaattisesti myös osaksi kysymyspankkia. Kysymyspankin kysymyksiä voi hyödyntää useammassa tentissä ja niitä voi kierrättää kurssialueelta toiselle.

Tentin lisääminen kurssille

 1. Valitse Muokkaustila päälle joko Asetukset-lohkosta tai kurssisivun oikeassa yläkulmassa olevasta painikkeesta.
 2. Napsauta Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä haluamassasi kohtaa kurssia.
  Esiin tulee ikkuna, jossa listataan saatavana olevat aktiviteetit.
 3. Valitse Tentti.
 4. Napsauta Lisää -painiketta.

Esiin tulee sivu Lisätään uusi Tentti kohtaan (osion nimi), jolla määritetään tentin asetukset.

2. Tentin asetukset

 

 

Tentin asetukset ovat opettajan näkymässä Asetukset-lohkon kohdassa Tentin Hallinnointi. Muokkaa asetuksia- näyttää yleiset tentin asetukset (nimi, ajastus, kysymysten toimintatapa, suorituskerrat). Muokkaa tenttiä -kohdasta pääsee kysymysten lisäämisen näkymään "Järjestys ja taitto", josta voi muokata tentin ulkoasua ja pisteytyksiä sekä tenttiin lisättyjä kysymyksiä (myös kysymyspankin sisältö).

Asetukset-lohkossa näkyy myös muita tentin asetuksia muun muassa Esikatselu, Tulokset, Kysymyspankki ja Osallistujien poikkeuspääsyt, josta voidaan määritellä yksittäisille opiskelijoille poikkeuksia tentin suorittamiseen (esim. pidennetty aika tentin tekoon).

Yleiset

 • Nimi näkyy kurssin etusivulla.
 • Tehtävänanto sisältää koko tenttiä koskevat ohjeet ja se on mahdollista näyttää myös kurssin etusivulla.

Ajastus

 • Tässä asetetaan aika, jona tentti on suoritettava, ja toiminta, kun sallittu aika on loppunut.

Arviointi

 • Arvosanojen kategoria: Määrittää kategorian, johon tentin arvosanat sijoitetaan Arvioinneissa. Kategoriat luodaan Kurssin ylläpidon asetuksissa kohdassa "Arvioinnit".
 • Hyväksymisraja Määrittää läpäisemiseen vaadittavan minimiarvosanan.
 • Montako suorituskertaa sallitaan?: Määrittää sen, kuinka monta kertaa yksittäinen osallistuja saa tentin tehdä (alkamis- ja päättymisajan puitteissa).
 • Arviointitapa: Jos tentissä on useita suorituskertoja, tämä asetus määrittää, mikä saaduista arvosanoista viedään opiskelijan arviointikirjaan (korkein, keskiarvo, ensimmäinen, viimeisin).

Kysymysten sijoittelu sivuille

 • Uusi sivu: Montako kysymystä sijoitetaan kullekin sivulle. Vastaukset tallentuvat osallistujan siirtyessä uudelle sivulle.
 • Navigointimenetelmä: Onko kysymyksiin vastattava määrätyssä järjestyksessä.

Kysymysten toiminta

 • Sekoita kysymysten osien järjestys: asetus sekoittaa kysymyksen eri osat (jos sellaisia on) satunnaiseen järjestykseen joka kerta kun vastaaja aloittaa tentin, edellyttäen, että asetus on päällä myös kysymyksen asetuksissa. Esim. monivalinnoissa vaihtoehdot sekoitetaan jokaisella vastauskerralla.
 • Kysymysten toimintatapa: Miten opiskelijalle näytetään tentin pistetys, oikeat vastaukset ja palaute. Oletus on "palaute tentin lopuksi". 
  • Palaute tentin lopuksi: pisteet, oikeat vastaukset tai palaute vasta, kun koko tentti on palautettu. Kysymysten pistevähennyksiä (eli Useiden suorituskertojen asetukset -otsikon alla määriteltyjä pistevähennyksiä) ei huomioda.
  • Interaktiivinen, monta suorituskertaa: mahdollistaa vihjeiden käytön tentissä, jolloin opiskelija voi jo tenttiä tehdessään saada palautteen vastauksestaan sekä hyödyntää vastausta helpottavia vihjeitä (jotka opettaja on kysymykseen erikseen syöttänyt). Vihjeen käyttö vähentää opiskelijan pistesaalista.
  • Mukautuva tentti ja kysymykset: Opiskelija saa jo tentin aikana palautetta vastauksistaan ja voi yrittää saman tien kysymykseen vastaamista uudelleen pistevähennyksin.
  • Mukautuva tentti ilman pistevähennyksiä: Sama kuin mukautuva tentti, mutta uudelleenvastaamisesta ei vähennetä pisteitä.
  • Palaute tentin aikana, pyydä osaamisvarmuuden arviointi: Opiskelijaa pyydetään kysymykseen vastatessaan arvioimaan osaamisvarmuus eli tietääkö hän vastauksen vai tekeekö hän arvauksen.  Huom! tämä toimintatapa vaikuttaa kysymysten pisteytyksiin jolloin niistä voi saada miinuspisteitä.
  • Näytä palaute tentin lopuksi, pyydä osaamisvarmuuden arviointi: Sama kuin "Palaute tentin lopuksi", mutta opiskelijaa pyydetään arvioimaan osaamisvarmuutensa.
  • Välitön palaute: Opiskelija saa tentin aikana välittömän palautteen, mutta ei voi vastata uudelleen.
  • Lisätietoja kysymysten toimintatavasta englanniksi; 
 • Salli yksittäisten kysymysten uusiminen: Osallistuja voi vastata kysymyksiin uudelleen, jos kysymystyyppi ja kysymysten toimintatapa sallivat sen.
 • Perustuuko uusi suorituskerta edelliselle?: Jos tentin saa suorittaa useammin kuin yhden kerran ja tämä asetus otetaan käyttöön, säilyttää jokainen uusi suorituskerta edellisen suorituksen vastaukset. Tämä mahdollistaa myös tentin suorittamisen useassa osassa.

Tuloksista näytetään opiskelijoille

Riippuen valitusta kysymysten toimintavasta, voit valita mitä tietoja osallistujille näytetään tentin tuloksista ja koska.

 • Suorituskerta = Näyttää opiskelijalle monesko suorituskerta on kyseessä suorituskerta-sarakkeessa. Jos tämä on estetty opiskelijat eivät voi tarkastella aiempia suorituksiaan "näytä uudelleen" toiminnolla.

 • Jos oikein = Näyttää opiskelijalle olivatko hänen vastauksensa kysymykseen oikein vai väärin korostamalla oikeat valinnat vihreällä taustavärillä ja väärät vastaukset punaisella taustavärillä. 

 • Pistettä = Näyttää opiskelijalle hänen saamansa pistemäärän kustakin suorituksesta ja myös tentin lopullisen pistemäärän kun kysymysten toimintatapa on "palaute tentin lopuksi"

 • Erityinen palaute = Kysymykseen mahdollisesti kirjoitettu erillinen palaute kun oppilas valitsee tietyn vastauksen. Kysymyksessä nämä ovat kentät "Palaute vastaukselle tosi" ja "palaute vastaukselle epätosi". Jos tentin kysymysten toimintapa on "interaktiivinen, monta suorituskertaa" tämä määrittelee sen näytetään henkilölle vihjeet vai ei.

 • Yleinen palaute = Näyttää kysymykseen mahdollisesti määritellyn "yleinen palaute"-kentän tiedon.

 • Oikea vastaus = Määrittelee näyttääkö järjestelmä kysymyksen alapuolella automaattinen teksti "oikea vastaus on: xx"

 • Suorituksen yleispalaute = Määrittelee näytetäänkö tentin asetukset-sivulla määritellyt "palaute kokonaisuudesta" otsikon alle määritellyt tiedot.

Näkyvyyteen liittyvät asetukset

 • Näytä käyttäjän kuva: Jos tämä pon valittu, opettaja näkee osallistujan kuvan näytöllään tentin aikana ja sen jälkeen sitä tarkastellessaan. Näin on helpompaa varmistaa että opiskelija on kirjautuneena sisään omilla tunnuksillaan valvotussa tentissä.
 • Desimaalien määrä arvosanoissa ja Desimaallien määrä kysymysten arvosanoissa: määrittävät millä tarkkuudella arvosanat näytetään koko tentille ja yksittäisille kysymyksille.
 • Näytä lohkot tentin aikana: voit näyttää tai piilottaa lohkot tentin ajaksi.

Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa

Voit rajoittaa pääsyä tenttiin salasanalla tai rajaamalla pääsyn tiettyihin verkko-osoitteisiin. Voit myös pakottaa viiveen suorituskertojen välille ja estää joitain selaintoimintoja esim. tekstin kopioinnin vaikeuttamiseksi.

Palaute kokonaisuudesta

Suorituksen yleispalaute näytetään tenttisuorituksen jälkeen. Jos arvosanarajat ovat käytössä (prosentteina tai numerona), riippuu näytettävä palaute opiskelijan saamasta tentin loppuarvosanasta.

Moduulien yleiset asetukset

 • Näytetään opiskelijoille: Voi olla hyvä pitää asetuksena "Piilota", kunnes Tentti on valmis käytettäväksi. Muista vaihtaa asetukseksi "Näytä", kun osallistujilla on tarve päästä sivulle.
 • Tunnistenumero tarvitaan, jos haluat sisällyttää Sivun arviointeihin tai asettaa sen edellytykseksi pääsylle johonkin muuhun aineistoon tai aktiviteettiin.
 • Ryhmämoodi ja Ryhmittely: eriytetäänkö aktiviteetti ryhmien tai ryhmittelyjen mukaan.

Rajoita pääsy

 • Voit luoda sääntöjä siitä, millä perusteilla osallistujat pääsevät sivulle: esim. päivämäärä, ryhmään kuuluminen tai jonkin muun aineiston tai aktiviteetin suorittaminen.

Opiskelijoiden edistyminen

Millä perusteella opiskelijan katsotaan "suorittaneen" aktiviteetin.

3. Kysymysten lisääminen tenttiin

 

 

 

 

Kysymyspankin kysymykset tai kokonaan uudet tenttikysymykset voidaan lisätä tenttiin vasta, kun tentti-aktiviteetti on tallennettu ja perusasetukset on säädetty (kuten yllä). Avaa tentti kurssin etusivulta ja avaa sen jälkeen Asetukset-lohkosta kohta Muokkaa tenttiä.

Voit lisätä kysymyksiä napsauttamalla sivulla olevaa Lisää-linkkiä:

 • Lisää kysymys... avaa ikkunan, josta voit valita kysymystyypin ja sitten rakentaa itse kysymyksen.
 • Kysymyspankista avaa ikkunan, jossa voit etsiä kysymyspankkiin tallennettuja kysymyksiä.
 • Lisää satunnainen kysymys... avaa ikkunan, jossa voit valita kysymyskategorian, josta haetaan käyttöön satunnainen kysymys kysymyspankista.

4. Ylimääräisen suorituskerran myöntäminen

Jos tentissä on rajoitettu määrä suorituskertoja, jotka suorittaja on käyttänyt tai tentti on jo sulkeutunut niin voit silti myöntää haluamallesi opiskelijalle siihen poikkeuspääsyn.

Ylimääräisen suorituskerran myöntäminen tenttiin:

1. Avaa tentti kurssilla.
2. Hammasrattaan takaa valitse "osallistujien poikkeuspääsyt"

4.1 versiossa tentin avaamisen jälkeen -> lisää-valikko -> poikkeukset -> vasemmalta alasvetovalikosta "osallistujien poikkeuspääsyt" -> oikealta "lisää osallistujille poikkeuspääsy tenttiin"


3. Avautuvalla sivulla klikkaa "lisää osallistujille poikkeuspääsy tenttiin"-painiketta
4. Avautuvalla sivulla hae osallistuja jolle annat poikkeuspääsyn ja valitse hänet listalta klikkaamalla hänen nimeään.

Määrittele haluamasi ehdot eli voit määrittää koska tenttiaika alkaa, koska se päättyy sekä myös suoritusajan ja tarvitseeko henkilön kirjoitaa salasanaa kun hän aloittaa tämän uuden suorituskerran. 

Tärkein asetus on "Montako suorituskertaa sallitaan", siihen alasvetovalikkoon valitse esim. 2 jos tentissä on normaalisti vain yksi suorituskerta (eli aina 1 enemmän kuin suorituskertoja on ollut tähän mennessä)

5. Tallenna.
6. Nyt kun käyttäjä poistuu ja palaa takaisin tenttiin (tai painaa F5-painiketta jos hänellä on tentti auki näytöllään) niin hän näkee painikeen "yritä tenttiä uudelleen" josta hän voi aloittaa tämän uuden suorituskerran.

 

5. Tentin raportti